Odměna

Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta a vždy stanovena vzájemnou dohodou, která předchází počátku poskytování právních služeb. V zásadě se odvíjí od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska časového, tak odborného.

Odměna za právní službu je určována většinou dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní odměna může být sjednána jako odměna časová, úkonová či paušální:

  • smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit.
  • smluvní odměna úkonová je odměnou stanovenou podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod.
  • smluvní odměna paušální je odměnou za celou právní službu bez ohledu na její časový či úkonový rozsah. Smluvní odměna paušální je vhodná rovněž pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém rozsahu. Klientem je hrazena dohodnutá pevná částka placená pravidelně, nejčastěji měsíčně. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů za právní služby i v situacích, ve kterých by jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období byl nucen nárazově vynaložit podstatně vyšší náklady na právní služby.

Ve většině případů dávám přednost dohodě o smluvní odměně, kterou klient za poskytnuté právní služby zaplatí. Stanovení konečné výše odměny je tak pro klienta přehlednější a srozumitelnější než určení výše mimosmluvní odměny podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Nejčastější způsobem bývá sjednání odměny za hodinu poskytnuté právní služby. V současné době se výše tohoto druhu odměny v mé advokátní kanceláři pohybuje v rozmezí od 700,- Kč/hod. do 1.500,- Kč/hod. podle náročnosti poskytované právní služby. Účtuji vždy skutečný čas poskytování služby a nikoliv za každou započatou hodinu, tedy např. pokud sepis podání trval 1 hod a 30 minut, zaplatí klient 1,5 násobek dohodnuté hodinové odměny a nikoliv její dvojnásobek.