Právní zaměření

V rámci advokátní kanceláře poskytuji právní služby téměř ve všech právních oblastech. Vždy se věnuji řešení vzniklé situace klienta s největší pečlivostí a nasazením a připravím návrh řešení včetně všech podkladů v nejkratší možné době. Snažím se analyzovat právní situaci klienta z různých hledisek a zvolit řešení, které je pro klienta nejvýhodnější.

Při výkonu advokacie se nejčastěji věnuji následujícím oblastem:

1) Právo v oblasti nemovitostí

Prodej, koupě či darování nemovitostí je často pro klienta životním rozhodnutím. Proto vždy ještě před samotnou realizací doporučuji o všech možnostech a rizicích se poradit s advokátem.

Nabízím kompletní servis při koupi, prodeji, nájmu, podnájmu a jiných právních vztazích týkajících se nemovitostí.

Kvalifikovaně sepíši kupní smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí, zástavní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvu, prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek, dohodu o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu atd.

Dle přání klienta rovněž sepíši návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zastupuji klienta před příslušným katastrálním úřadem, provádím úschovu kupní ceny, podání přiznání k dani z převodu nemovitostí k příslušnému finančnímu úřadu apod.

Pokud Vám byla například druhou smluvní stranou předána k podpisu již nachystaná smlouva a nejste si jisti, zda pro Vás neukrývá nějaké nástrahy, v rámci právní porady s Vámi projdu smlouvu, upozorním Vás na možná rizika a problematické body, navrhnu alternativní řešení, případně vstoupím do jednání s druhou smluvní stranou a pokusím se vyjednat pro Vás výhodnější podmínky.

Spolupracuji rovněž s projekčním ateliérem, s projektanty a architekty. Společně můžeme rovněž pomoci s problematikou jednání se stavebním úřadem, rozdělováním pozemků, získáváním územních rozhodnutí a stavebních povolení.

2) Vymáhání a správa pohledávek

Zajišťuji komplexní právní služby při správě a vymáhání pohledávek klienta, které poskytuji především s cílem zajistit klientovi v případě prodlení dlužníka okamžité kroky směřující k efektivnímu a účinnému způsobu vymáhání pohledávek:

 • zpracuji právní rozbor a návrh realizace vhodného zajištění pohledávky
 • seznámím klienta s možnostmi vymáhání pohledávky, zejména s odhadem úspěšnosti a efektivnosti případného soudního řešení, doporučím další postup
 • zajišťuji zastupování klienta v nalézacím soudním řízení, exekučním řízení, rozhodčím řízení, dále v řízení insolvenčním a v průběhu likvidací

3) Obchodní právo

Poskytuji klientům veškerý právní servis související se začátkem podnikání, tj. příprava zakladatelských dokumentů obchodních společností, zorganizování podpisu těchto dokumentů před notářem, vyřízení oprávnění k podnikání a zastoupení v řízení o zápis podnikatelského subjektu do obchodního rejstříku.

Rovněž poskytuji právní služby zahrnující agendu změn již existujících podnikatelských subjektů (vyřízení změny jednatele, změny sídla, změny předmětu podnikání, převody obchodních podílů, apod.) a s tím spojené zastoupení v řízeních o zápis těchto změn do obchodního rejstříku.

Má advokátní kancelář poskytuje podnikatelským subjektům právní pomoc v oblasti obchodního práva, a to zejména v těchto záležitostech:

 • právo obchodních společností (zakládání společností, převody obchodních podílů, rušení a likvidace obchodních společností)
 • sepis či posouzení obchodních smluv
 • směnky
 • problematika pohledávek a závazků
 • sepis žalob s obchodně právní problematikou

4) Občanské a rodinné právo

Poskytuji rovněž právní služby v oblasti občanského a rodinného práva, a to zejména v těchto oblastech:

 • zpracování, posouzení, připomínkování a kontrola veškerých občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, smlouvy o dílo atd.), vypracování protinávrhů či dodatků
 • řešení spoluvlastnických vztahů, sousedské spory
 • sepis žalob, uplatnění nároku na náhradu škody na majetku a zdraví, zastupování při mimosoudním řešení sporů či v řízení před soudy
 • ochrana spotřebitele - uplatňování odpovědnosti za vady věci
 • poskytování poradenství v rodinně právních vztazích (úprava rozsahu společného jmění manželů, rozvodové řízení, vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů nezletilých dětí, výživné atd.)
 • sepis žalob, opravných prostředků, včetně zastupování v soudním řízení

5) Pracovní právo

S ohledem na zaměření mé diplomové i rigorózní práce a odbornou publikační činnost v oblasti pracovněprávní problematiky se specializuji a na kvalifikované úrovni poskytuji:

 • komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • přípravu a analýzu pracovněprávních dokumentů - pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpovědí, dohod o skončení pracovního poměru, dohod o odpovědnosti, pracovního řádu, jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele a dalších pracovněprávních dokumentů
 • sepis žalob s pracovněprávní problematikou
 • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů při mimosoudním vyřízení věci